WARSZTATY


WARSZTAT 1 – ścieżka prawna

termin: 20 kwietnia 2018, 10.00-14.30
miejsce: siedziba LaCH UW (ul. Banacha 2c, budynek CENT, 2 piętro)

Prowadzący: dr Krzysztof Siewicz i Natalia Mileszyk

Grupa docelowa: badacze, pracownicy instytucji kultury oraz wszyscy inni zainteresowani korzystaniem z danych instytucji kultury i ich otwartych udostępnianiem.

Cel: Celem warsztatów jest wyjaśnienie kwestii prawnych związanych z udostępnianiem i ponownym wykorzystywaniem danych instytucji kultury, zarówno w celach badawczych jak i popularyzatorskich. W trakcie warsztatów uczestnicy wraz z prowadzącymi wypracują katalog dobrych praktyk w tym zakresie. Dużą wartością będzie też stworzenie przestrzeni do dyskusji pomiędzy pracownikami instytucji kultury i naukowcami o wyzwaniach, jakie wiążą się z udostępnianiem danych w sposób, aby były one zdatne do ponownego wykorzystywania.

Opis: Podczas warsztatów wykorzystamy rzeczywiste przykłady danych instytucji kultury wykorzystywanych przez uczestników szkolenia w ich projektach o różnym charakterze. Na ich podstawie będziemy mogli przeanalizować i przedyskutować kwestie prawne pojawiające się podczas przygotowywania danych do otwartego dostępu i umożliwienia ich ponownego wykorzystywania. Jest to warsztat BYOD (Bring Your Own Data!) – uczestnicy podczas rejestracji są proszeni o opisanie danych z którymi pracują i projektów które realizują. Wybierzemy najciekawsze zgłoszenia i wykorzystamy je jako “case study” podczas warsztatów.


WARSZTAT 2 – ścieżka techniczna

termin: 20 kwietnia 2018, 10:00-15:00
miejsce: siedziba Muzeum Historii Polski (ul. Mokotowska 33/35)

Prowadzący: Michał Kozak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), Beata Mache (DARIAH-DE), Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), Marcin Wilkowski (Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW)

Grupa docelowa: przedstawiciele i przedstawicielki instytucji kultury i dziedzictwa, osoby zarządzające procesami digitalizacji i udostępniania zbiorów dziedzictwa, badacze i badaczki

Cel: poznanie i krytyczne przedyskutowanie doświadczeń wybranych instytucji kultury i dziedzictwa publikujących swoje zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ich wykorzystania naukowego; poznanie możliwości i ograniczeń wspierania ponownego użycia zbiorów cyfrowych do celów naukowych; zebranie wiedzy pozwalającej na opracowanie dobrych praktyk w zakresie udostępniania zbiorów i danych do użycia naukowego.

Opis: Nie ma jednej metody przygotowywania i udostępniania zbiorów i danych dziedzictwa w Internecie. Celem warsztatu organizowanego przez konsorcjum DARIAH-PL w ramach konferencji “Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices” jest poznanie i krytyczne przedyskutowanie doświadczeń wybranych instytucji kultury i dziedzictwa publikujących swoje zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ich wykorzystania naukowego. Spotkanie będzie dobrą okazją do poznania podstaw współczesnej infrastruktury cyfrowej instytucji GLAM: standardów digitalizacji i opisu zbiorów, protokołów dystrybucji metadanych i treści, sposobów dystrybucji poza klasyczną witryną biblioteki/archiwum/muzeum cyfrowego, w tym projektowania i wykorzystywania interfejsów programistycznych (API).

Podczas warsztatu poruszony zostanie także problem udostępniana danych badawczych – zaplanowane ćwiczenia warsztatowe dotyczyć będą pracy z identyfikatorami DOI (digital object identifier), ułatwiającymi cytowanie zbiorów danych w pracach naukowych oraz deponowania danych w repozytorium otwartych danych badawczych.

Uczestnicy warsztatu będą mogli zapoznać się z przykładowymi rozwiązaniami w zakresie udostępniania danych badawczych, wypracowanymi przez DARIAH-DE.